Fotogalerie
Návštěvnost
Celkem : _
Dnes     : _
Online   : 0
Vaše IP : 3.238.116.201.
Severočeské doly, a.s. Chomutov (SD) – Doly Nástup Tušimice (DNT) – nelegální těžba hnědého uhlí v části dobývacího prostoru

Od roku 1994 byl pro plánovanou těžbu uhlí rozdělen dobývací prostor Tušimice na čtyři lomy:

a) severní báňský postup: lom Merkur (k.ú. Ahníkov a Kralupy) a lom Libouš-sever (k.ú. Krbice, Černovice a část Spořice)

b) východní báňský postup: lom Libouš-východ (k.ú. Spořice, Březno, Droužkovice) a lom Libouš-jih (k.ú. Březno)  (příloha 1)

 V roce 1997 byla z DNT na MŽP předána Dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. (EIA) „Postup lomu v DP Tušimice v letech 1998 až 2005 (Kooperace POPD)“. Jednalo se o báňský postup těžby tzv. severním směrem v lomu Libouš-sever (k.ú. Krbice, Černovice a Spořice), kdy v technickém popisu byla uvedena hornická činnost: těžbou volných zásob uhlí ve výši 106.9 milionů tun (mt) a skrývky ve výši 346.5 mil. m3 na pozemcích v k.ú. Černovice, Krbice a Spořice.  Součástí Dokumentace bylo i vyjádření Českého geologického ústavu Praha ze dne 7.12.1997:  Str. 2: Jedná se o vybrané pozemky, na nichž bude povolena těžba v k.ú. Spořice, Černovice a Krbice. Str. 5: V předpolí lomu Merkur končí těžbu tzv. severní lom, který vytěžil uhelnou sloj až k jejímu výchozu … Prostředí uhelné sloje je lomem Merkur a severním lomem mezi oběma výchozy zcela vytěženo – uhelná sloj jako zvodněný kolektor přestala existovat. (příloha 2)

Tyto informace předaly SD Českému geologickému ústavu Praha a v této souvislosti zcela jasně zadaly v Dokumentaci záměr hornické činnosti pro posouzení POPD (plán otvírky, přípravy a dobývání) na období let 1998-2005 s vymezením katastrálních území a kvantifikací těžby uhlí a skrývky, jak je uvedeno výše. Tím bylo jednoznačně chápáno, že se v procesu EIA posuzuje pouze vliv těžby uhlí v lomu Libouš-sever, protože lom Merkur již bude vytěžen. Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ) v Mostě nečinně přihlížel, ačkoliv se v lomu Merkur ve skutečnosti nacházelo zhruba 90 mt uhlí!

Dne 12.8.1998 vydalo Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) Stanovisko k záměru: „Postup lomu Dolů Nástup Tušimice (kooperace pro POPD v letech 1998-2005)“ zahájení 1998, ukončení 2005. (příloha 3)

Před zahájením správního řízení o povolení hornické činnosti byl na podzim roku 1998 proveden výpočet zásob uhlí a zároveň došlo k nelogickému přejmenování názvů lomů:

lom Merkur na Libouš-západ, lom Libouš-sever na Libouš-východ, lom Libouš-východ na Libouš II-sever, lom Libouš-jih na Libouš II-jih.

Dle podkladů Severočeských dolů a Geofondu Praha. (příloha 4)

Platí obecné pravidlo, že při podání žádosti ve správním řízení o povolení hornické činnosti musí profesní dokumentace pro realizaci záměru POPD odpovídat posouzenému záměru POPD z procesu EIA. Z toho plyne, že žádost o povolení zahrnovala pouze záměr v lomu Libouš-sever, nově přejmenovaného na Libouš-východ. V profesní dokumentaci k povolení k hornické činnosti byla deklarována těžba od 1.1.1998 do 31.12.2005 ve výši: 91.262 mt bilančních a 16.022 mt nebilančních, celkem 107.284 mt volných zásob uhlí, což téměř odpovídá posuzovanému záměru.

Dne 4.12.1998 bylo ve správním řízení vydáno OBÚ v Mostě rozhodnutí o „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Tušimice podle POPD lomu Libouš“. Klíčové údaje v jeho textu: Dokumentace POPD je zpracována pro plánovaný postup lomu Libouš v letech 1998 až 2005 severním směrem v katastrálních území Černovice, Krbice a Spořice. … Plánované ukončení postupu lomu Libouš je podle POPD před hranicí DP Tušimice u obce Černovice. (příloha 5)

Od 1.1.1999 začaly SD oficielně užívat nové názvy lomů a těžba byla realizována dle povolení v lomu Libouš-sever s novým názvem Libouš-východ, ale také i těžba bez povolení v lomu Merkur s jeho novým názvem Libouš-západ, ačkoliv zde, dle tvrzení SD i Studie sektoru uhlí a Českého geologického ústavu Praha, mělo být uhlí již vytěženo.

Na skutečnosti nelegální těžby v části dobývacího prostoru byl technický ředitel SD upozorňován od roku 2003. Zcela prokazatelně a opakovaně v roce 2005 při veřejném projednávání záměru těžby uhlí východním báňským postupem do části dobývacího prostoru Tušimice s názvem Lom Libouš II sever. Tato hornická činnost byla posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb. a týkala se těžby uhlí dle POPD na období let 2006-2015  ve výši 31.4 mt uhlí.

Několikrát byla upozorněna i státní báňská správa. V reakci na to její úředníci písemně oznámili, že výše zásob uhlí dle povolení z roku 1998 na období pro POPD 1998-2005  bude vytěžena až v období 03/2007. Jejich reakce měla logiku v tom, že nelegální těžbou uhlí v lomu Libouš-západ se zpomalovala těžba v lomu Libouš-východ. Ovšem zcela nelogické bylo, že si za celá léta při kontrolách provádění hornické činnosti báňští úředníci „nevšimli“, že pro těžbu uhlí v lokalitě Libouš-západ nebylo vydáno od 1.1.1998 povolení k hornické činnosti. Tím spíš, že tehdejší předseda OBÚ Most byl za totalitního režimu ředitelem DNT a měl o něm velmi dobrý přehled. Přitom je prokazatelné , že od  1.1.1998 do 31.12.2002 byla realizována neevidovaná těžba uhlí ve výši 8.37 mt za zhruba 3 mld. Kč na úkor státu!

Ani za této situace báňská správa nenařídila manažerům SD připravit dokumentaci POPD k dotěžení uhlí v severním báňském postupu v lomech Libouš-západ a Libouš-východ od období 04/2007 pro proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ačkoliv stanovisko MŽP z tohoto procesu je nezbytně nutnou podmínkou pro vydání povolení hornické činnosti. Předseda OBÚ Most tuto situaci bagatelizoval a i v mědiích tvrdil, že je vše v pořádku.

V roce 2004 byl jmenován generálním ředitelem ČEZ Martin Roman. V roce 2005 vydalo MŽP souhlasné stanovisko v procesu EIA pro východní báňský postup na období let 2006-2015 v lomu Libouš II-sever a krátce na to stát odprodal většinový balík akcií SD ČEZu. V roce 2006 pak vydal OBÚ Most povolení hornické činnosti pro DNT ve výši zhruba 32 mt uhlí na období dle POPD 2006-2015 ve východním báňském postupu dobývacího prostoru Tušimice v Lomu Libouš II-sever na k.ú. Spořice a Březno.

V roce 2007 MŽP šetřilo podnět z ČBÚ Praha a od sdružení Greenpeace o nezákonné těžbě na SD a.s.- DNT v lomech Libouš-západ a Libouš-východ. Po prověření všech dokumentací zjistilo, že podání Greenpeace je oprávněné. Proto s celou situací obeznámilo báňskou správu a SD a.s. V roce 2008 opakovaně. Báňská správa však nápravu nezákonného stavu neučinila.  (příloha 6)

 ZÁVĚR

Náprava nelegální těžby hnědého uhlí v lomech Libouš-západ a Libouš-východ již není možná, neboť uhlí je v tomto severním báňském prostoru prakticky vytěženo.

Popsanou situaci šetří Policie ČR a názvy těchto lomů SD přestaly oficiálně užívat.