Fotogalerie
Návštěvnost
Celkem : _
Dnes     : _
Online   : 0
Vaše IP : 44.221.73.157.

CHYBĚJÍCÍ UHLÍ V DOLU NÁSTUP TUŠIMICE

Severočeské doly, a.s. Chomutov (SD) spravují dvě těžebny: Důl Nástup Tušimice (DNT) a Důl Bílina (DB). V roce 1994 byly při zmenšení dobývacího prostoru DNT „přilháno“ administrativní manipulací 76 milionů tun geologických zásob uhlí do budoucnosti. Ve skutečnosti jsou v DNT nižší zásoby uhlí, než jaké se oficiálně uvádějí v Bilancích zásob.

Důkazy o chybné redukci zásob uhlí ve Velkolomu Libouš

(pro zjednodušení budou užívány údaje v jednotkách celých milionů tun)

V tehdejším dobývacím prostoru Droužkovice I. – Velkolom Libouš se v roce 1992 nacházelo 722 milionů tun (dále jen mt) geologických zásob hnědého uhlí. (přílohy č. 1)  (přílohač.2)

 

Zásoby hnědého uhlí byly ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. rozděleny na:

a) Podle podmínek využitelnosti:

Bilanční zásoby od výhřevnosti 8,58 MJ/kg a více

Nebilanční zásoby o výhřevnosti v rozpětí od  5,44 MJ/kg  a pod 8,58 MJ/kg 

Vytěžitelné zásoby uhlí znamená bilanční zásoby snížené o těžební ztráty

 

b) Podle podmínek přístupnosti k dobývání se dělí na:  

Volné k těžbě dostupné 

Vázané např. vázané zásoby v závěrných svazích

 

Na základě Usnesení vlády č.444/1991, o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách, byla organizace Doly Nástup Tušimice povinna vymezit hranici nového dobývacího prostoru.

Ve Studii Sektoru uhlí byla popsána a zakreslena potřebná změna (zmenšení) územního rozsahu původního dobývacího prostoru a také vyčíslena blokace vytěžitelných zásob za limity těžby ve výši 283 mt, což je zhruba 286 mt bilančních zásob.

Z jejího textu je prokazatelné, že manažeři při redukci původní plochy dobývacího prostoru Družkovice I., zmenšeného územními limity těžby, odečetli pouze 286 mt bilančních zásob (722-286=436), ale neodečetli 76 mt nebilančních zásob, které se za limity těžby také nacházejí. Tato chyba se promítla do jejich ROZHODNUTÍ ze dne 9.11.1993, kde uvádějí, že se v zmenšeném dobývacím prostoru Droužkovice I. nachází celkem 436 384 181 tun geologických zásob uhlí. Dále pak je uveden celkový součet zásob uhlí i z DP Kralupy  a DP Tušimice, který činil celkově 795 936 210 tun uhlí. (přílohy č. 3)   (příloha č. 4)  (příloha č.5)

To znamená, že do Bilancí zásob ČR bylo nahlášeno o zhruba 76 milionů tun geologických zásob více, které se však ve skutečnosti nacházejí mimo současný dobývací prostor Tušimice, za jeho územními ekologickými limity těžby.

Tuto skutečnost dokazuje i „Roční výkaz MH ČR o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin za rok 1993“ pro zmenšený dobývací prostor Droužkovice I. Ve svých tabulkách znázorňuje zásoby uhlí uvnitř zmenšené plochy dobývacího prostoru v limitech těžby, ve které byly zásoby uhlí pojímány jako volné (dostupné) – ve výši 359 774 kt, což je zhruba 360 mt. Tato hodnota odporuje údaji 436 mt volných zásob uhlí, který byl chybně navýšen o 76 mt ve zmíněném ROZHODNUTÍ ze dne 9.11.1993. Naopak zásoby uhlí vně dobývacího prostoru za limity těžby byly pojímány jako vázané zásoby (nedostupné) – ve výši 362 312 kt, což je zhruba 362 mt vázaných zásob  (příloha č.6).

V roce 1998 bylo uhelnou lobby navrženo prolomit územní ekologické limity těžby i na DNT, avšak tehdy občané okolních obcí vyjádřili svůj nesouhlas masivními demonstracemi v obci  Březno. Vládní kabinet premiéra Tošovského prolomení limitů zamítl. Manažeři pak v závěru roku 1998 změnili v rámci nového výpočtu zásob podmínky využitelnosti bilančních zásob, když snížili parametr výhřevnosti z 8,58 MJ/kg na pouhých 7.00 MJ/kg (!), čímž administrativním způsobem navýšili tonáž bilančních zásob uhlí – také i z těch nebilančních zásob, které jsou za limity.